سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

وظایف دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان به شرح زیر است:

۱. پيشنهاد اهداف و سياست‌هاي كلان حوزه‌علميه خراسان جهت ارائه به شورا؛

۲. تهيه و تنظيم اسناد راهبردي حوزه علميه جهت ارائه به شورا؛

۳. تهيه و تنظيم نظام‌های جامع حوزه علميه خراسان؛

۴. انجام فعاليت‌هاي حوزه‌پژوهي و مطالعات راهبردي مورد نياز؛

۵. رصد مشكلات و بحران‌هاي پيشِ روي حوزه علميه و ارائه راهِ‌حل‌هاي مناسب با همكاري مراجع ذيربط؛

۶. پيشنهاد بهبود و ارتقاء آئين‌نامه‌ها؛

۷. مطالعه و زمينه‌سازي براي ايجاد و تعميق همكاري‌هاي شورا با نهادها و موسسات حوزوي و غيرحوزوي در داخل و خارج از كشور؛

۸. مديريت انجام امور روابط‌عمومي وبين‌الملل شورا بر اساس آئين‌نامه مصوب؛

۹۰. تقويت ارتباط شوراي عالي با مراجع عظام تقليددامت‌بركاتهم؛

۱۰. فراهم‌آوردن زمينۀ مشاركت هرچه بيشتر طلاب، روحانيون و صاحب‌نظران در تحقق وظايف شورا؛

۱۱. مديريت اسناد و مدارك شورا؛

۱۲. پيگيري تأمين اعتبار، تخصيص بودجه و نظارت بر هزينه‌كرد آن در مراكز ذيربط؛

۱۳. پيگيري مصوبات شورا و نظارت بر حسن اجراي آن؛

۱۴. ساماندهي و مديريت قوانين و مقررات مصوب شورا؛

۱۵. تنظيم دستور جلسات، مذاكرات و مصوبات شورا؛

۱۶. طراحي سيستم نظارت، ارزيابي وبازرسي شوراي ‌عالي واجراي آن؛

۱۷. تشكيل و مديريت برگزاري كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه.