سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده
آیین‌نامه کرسی‌های نظریه‌پردازی حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه نشریات داخلی مدارس حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه تلبس حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه اخلاقی انضباطی حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه پذیرش و ساماندهی تدریس اساتید حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه اجرایی ستاد پاسخگویی به مراجعات معیشتی طلاب حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه جذب و پذیرش داوطلبان تحصیل در مقطع عمومی حوزه علمیه خراسان دانلود فایل
آيین‌نامه برنامه مقطع عمومي حوزه علميه خراسان دانلود فایل
آیین‌نامه پذیرش و ساماندهی تدریس اساتید حوزه علميه خراسان دانلود فایل
آيين‌نامه و شرح وظايف كميسيون‌های شورای عالی حوزه علميه خراسان دانلود فایل