سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده
اساسنامه شورای گسترش حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
نظام‌نامه تشکیلات حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
اساسنامه شورای عالی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
نظام جامع اخلاقی تربیتی مشاهده دانلود فایل
نظام جامع پژوهش مشاهده دانلود فایل
نظام جامع تبلیغ مشاهده دانلود فایل
نظام جامع خدمات و معیشت مشاهده دانلود فایل
سند چشم‌انداز حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
سند راهبردی اجتماعی-سیاسی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل