سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

سید محمد اختراعی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۰/۱۲
محل دفن: صحن مطهر امام رضا
...اطلاعات بیشتر

حسین ادیبی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۰۲
محل دفن: روستای گنبد جبق
...اطلاعات بیشتر

مهدی اربابی

تاریخ شهادت: ۱۳۷۳/۰۳/۳۰
محل دفن: خراسان جنوبی زادگاهش
...اطلاعات بیشتر

محمود اردکانی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۸
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

سیدرضا ازغدی عشقی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

کماج علی اژدری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محل دفن: خراسان جنوبی زادگاهش
...اطلاعات بیشتر

سید محمد اسحاقی [pl]وحیدی[pr]

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۲/۰۳
محل دفن: صحن آزادی
...اطلاعات بیشتر

هادی اسداللهی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۵/۲۸
محل دفن: خراسان جنوبی بیرجند، دره شیخان
...اطلاعات بیشتر

جواد اسدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۳۰
محل دفن: روستای کدکن
...اطلاعات بیشتر

سید مهدی اسلامی خواه

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۹/۱۴
محل دفن: روستای استیر سبزوار
...اطلاعات بیشتر

محمدهلال اسماعیل زاده تسوجی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۳
محل دفن: ۹بایجان شرقی تبریز تسوج
...اطلاعات بیشتر

سیدمصطفی اسماعیلی اسفادی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۵/۰۱
محل دفن: خراسان جنوبی قاین اسفاد
...اطلاعات بیشتر