سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

موسی ابراهیمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۵/۲۲
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

علی ابراهیمی بویک

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۲۷
محل دفن: خراسان جنوبی زادگاهش
...اطلاعات بیشتر

احمد ابراهیمی قلجقی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۵
محل دفن: قلجق درگز
...اطلاعات بیشتر

قاسم‌الرضا ابراهیمی نژاد

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۲۲
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

سیدمهدی ابوصالح حسینی نجفی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۶/۱۰
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

مهدی اثنی عشری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۰/۲۷
محل دفن: شیراز
...اطلاعات بیشتر

اردشیر اجارستاقی

تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱۲/۰۹
محل دفن: مازندران ساری اجارستاق
...اطلاعات بیشتر

اسدالله احمدی شاهرخت

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۲۸
محل دفن: خراسان جنوبی قاینات شاهرخت
...اطلاعات بیشتر

سید علی اکبر احمدی آشتیوانی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۸
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

سید علی احمدی حسینی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۸/۲۵
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

محمد رضا احمدی گل ختمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۹
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

سید علی احمدیان زاده

تاریخ شهادت: ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر