سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

علیرضا توسلی

تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

علی توسلی نژاد

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۰۱
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

علی توفیقی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۲
محل دفن: خراسان شمالی شیرون، بهشت حمزه رضای زادگاهش
...اطلاعات بیشتر

علیرضا توکلی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۲/۰۱
محل دفن: تربت حیدریه روستای کام علیا
...اطلاعات بیشتر

حسن توکلیان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۷/۱۵
محل دفن: تربت حیدریه بهشت عسکری
...اطلاعات بیشتر

سلمان تیرانداز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۱
محل دفن: روستای نیگ
...اطلاعات بیشتر

محمد علی ثابت قدم بیگان

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۰۳
محل دفن: خراسان شمالی بجنورد
...اطلاعات بیشتر

محمد حسین ثروت دار

تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۱۹
محل دفن: قوچان
...اطلاعات بیشتر

عبدالله جاویدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۳۰
محل دفن: بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

عبدالله جدی کهنه رود

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۲۷
محل دفن: خراسان رضوی قوچان
...اطلاعات بیشتر

محمد جزندری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
محل دفن: سبزوار مصلی شهر
...اطلاعات بیشتر

غلامرضا جعفری

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۱۱
محل دفن: روستای صومعه
...اطلاعات بیشتر