سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۱۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

رضا بخشی

تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

علیرضا توسلی

تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

محمد رضایی

تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
محل دفن: مشهد بهشت رضا
...اطلاعات بیشتر

سیدهادی علوی نسب

تاریخ شهادت: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

محمود کلانی

تاریخ شهادت: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر