سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

محمد یوسف آرام حائری

پدر: زین العابدین
تاریخ تولد: ۱۲۷۴
تاریخ فوت: ۱۳۵۲/۱۲/۲۳
محل دفن: حرم مطهر حضرت رضا(ع)

مرتضی آشتیانی

پدر: میرزا محمد حسن
تاریخ تولد: ۱۲۴۳
تاریخ فوت: ۱۳۲۵/۰۸/۱۸
محل دفن: حرم مطهر حضرت رضا(ع)

میرزا محمد آقازاده خراسانی

پدر: ملامحمد کاظم
تاریخ تولد: ۱۲۵۶/۰۶/۰۳
تاریخ فوت: ۱۳۱۶
محل دفن: حرم عبدالعظیم حسنی

محمد باقر آیتی بیرجندی

پدر: محمد حسن
تاریخ تولد: ۱۲۳۸
تاریخ فوت: ۱۳۱۳/۰۱/۰۹
محل دفن:

محمد حسین آیتی بیرجندی

پدر: محمد باقر
تاریخ تولد: ۱۲۷۲/۰۳/۱۰
تاریخ فوت: ۱۳۴۹
محل دفن:

سید یونس اردبیلی

پدر: سید محمد تقی
تاریخ تولد: ۱۲۵۵
تاریخ فوت: ۱۳۳۷/۰۳/۲۰
محل دفن: حرم مطهر حضرت رضا(ع)

محمد علی اشرفی شاهرودی

پدر: علینقی
تاریخ تولد: ۱۲۶۹
تاریخ فوت: ۱۳۵۳/۰۷/۲۶
محل دفن: شاهرود

میرزا حسن بجنوردی

پدر:
تاریخ تولد: ۱۲۷۴
تاریخ فوت: ۱۳۵۶
محل دفن:

محمد رضا بخارایی

پدر: محمد تقی
تاریخ تولد:
تاریخ فوت:
محل دفن: حرم مطهر حضرت رضا(ع)

سید محمد رضا بروجردی

پدر:
تاریخ تولد: ۱۲۷۵
تاریخ فوت: ۱۳۶۳/۰۷/۰۱
محل دفن: حرم مطهر حضرت رضا(ع)

سید حسن تهامی

پدر: سید علی اکبر
تاریخ تولد: ۱۲۷۶
تاریخ فوت: ۱۳۴۴/۰۳/۲۳
محل دفن: خیرآباد نو

میرزا جواد تهرانی

پدر: محمد تقی
تاریخ تولد: ۱۲۸۳
تاریخ فوت: ۱۳۶۸/۰۸/۰۲
محل دفن: مشهد مقدس