سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: مأخذشناسی توصيفی حوزه و روحانيت/جلد اول
مولف: دبيرخانه شورای عالی حوزه علميه خراسان

مأخذشناسی توصيفی روحانيت

جلد اول: كتاب‌ها

مأخذشناسی توصيفی روحانيت