سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: آيين‌نامه تلبس حوزه علميه خراسان
مولف: کمیسیون فرهنگ و اخلاق شورای عالی

آيين‌نامه تلبس حوزه علميه خراسان

آيين‌نامه تلبس حوزه علميه خراسان