سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: مجله طلیعه/شماره دوم
مولف: دبیرخانه شورای عالی

دومین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ با موضوع «مجاورت اجتماعی حوزه» منتشر شد

دومین شماره فصلنامه طلیعه ۱۴۱۷ با موضوع «مجاورت اجتماعی حوزه» منتشر شد