سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان: کتاب/درآمدی بر تحول در حوزه‌های علمیه
مولف: دبيرخانه شوراي عالي حوزه علميه خراسان

کتاب «درآمدی بر تحول در حوزه‌های علمیه از منظر رهبر مدبّر انقلاب»

کتاب «درآمدی بر تحول در حوزه‌های علمیه از منظر رهبر مدبّر انقلاب»، اولین گام دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان در تدوین سلسله مباحثی است که با هدف ترسیم درست نقشه راه تحول حوزه‌های علمیه و انعکاس دیدگاه‌های بزرگان، علما، فضلا و صاحب‌نظران به رشته تحریر درآمده است.

این اثر پژوهشی در یک مجلد، ۳۰۴ صفحه، یک پیشگفتار، یک درآمد و هشت فصل توسط دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان در پایان سال ۱۳۹۶، به زیور طبع آراسته و در مردادماه ۱۳۹۷ روانه بازار نشر شده است.

ساختار اثر:

فصل اول: «کلیات»، که در ذیل آن، به این موضوعات پرداخته شده است: مفهوم‌شناسی تحول، اهمیت و ضرورت تحول، تاریخچه تحول و اهداف تحول در حوزه علمیه؛ (۴۰ صفحه)

فصل دوم: «مبانی تحول»، که با ۷ مبحث در ذیل آن، به تبیین زیربنایی‌ترین بخش از موضوع تحول می‌پردازد و بنیان‌های تحول در اندیشه رهبر معظم انقلاب را مورد واکاوی و پژوهش قرار می‌دهد؛ (۷ صفحه)

فصل سوم: «لوازم تحول»، به بحث از عواملی می‌پردازد که در اندیشه آیت‌ا‌لله خامنه‌ای، سبب به‌وقوع‌پیوستن تحول در حوزه می‌شود، به عبارتی دیگر چارچوب اصلی تحول در این فصل تبیین می‌شود؛ (۴۷ صفحه)

فصل چهارم: «ارکان تحول و راه‌های دستیابی به آن»، به موشکافی ارکان اصلی تحول و راهبرد‌های دستیابی به آن می‌پردازد؛ (۴۶ صفحه)

فصل پنجم: «متولیان تحول»، که در این فصل در ذیل دو عنوان متولیان اصلی و فرعی، به سهم و نقش هر یک از آنها در اندیشه مقام معظم رهبری می‌پردازد؛ (۱۱ صفحه)

فصل ششم: «عرصه‌ها و آثار تحول»، که به بررسی تحول در نظامات آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و اخلاقی حوزه می‌پردازد؛ (۶۳ صفحه، این بخش با سهمی ۲۰ درصدی، بیشترین حجم از مباحث کتاب را به‌خود اختصاص داده است(

فصل هفتم: «موانع و آسیب‌های دستیابی به تحول»، که به ۱۶ مانع و آسیب در این فصل پرداخته می‌شود؛ (۲۷ صفحه)

فصل هشتم: «تحول حوزه در تعامل با نظام و حوزه طراز انقلاب اسلامی»، که ضمن بحث و بررسی موضوع تعامل حوزه با نظام، ۹ شاخصه حوزه طراز انقلاب اسلامی را نیز بیان می‌کند. (۱۷ صفحه)