سال مهـار تـــورم، رشــد تولـید
۱۴۰۲/۰۳/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
مدیر نظارت
حجت الاسلام مهدی کرامتی
05132008302
مسئول دبیرخانه شورا
حجت الاسلام و المسلمین صفرعلی فتح اللهی
05132008403
s.alifath۴۶۷@gmail.com
مسئول دفتر دبیر شورای عالی
آقای علی خرمی نیا
05132008497
d.shorahozeh@gmail.com
مسئول گروه مطالعات راهبردی
حجت الاسلام محسن برزگرگنجی
05132008454
مدیر طرح و برنامه
حجت الاسلام سید کاظم کاظمی
05132008466
skky۱۱۰@gmail.com
مسئول گروه برنامه‌ریزی‌های کلان
حجت الاسلام حسن بوژمهرانی
05132008207
مسئول اداره نظارت و بازرسی
حجت الاسلام مهدی پارسایی
05132008145
مسئول اداره حسابرسی
حجت الاسلام مرتضی رخیده دخت
05132008446
کارشناس ارتباطات
حجت‌الاسلام عباس مهدوی‌خواه
05132008256
کارشناس قوانین و مقررات
حجت الاسلام محمد صادق جباریان
05132008154
کارشناس آینده پژوهی
حجت‌الاسلام امیررضا غروی
05132008256
05132008256
کارشناس کمیسیون "تبلیغ" و "خدمات و معیشت"
حجت الاسلام صالح بیگلری
05132008466
کارشناس حوزه پژوهی
جناب آقای علیرضا شیخ
05132008491
کارشناس آمار و بودجه و ارزیابی
حجت‌الاسلام جلال چاکرالحسینی
05132008495